Life Balance

Life Balance

Fletco introducerer det nye Life Balance-godkendelsesmærke, der er garant for virksomhedens fokus på miljø og sundhed, og som er udviklet i samarbejde med førende tyske prøvningsinstitutter.

Fletcos produkter er velegnede til allergikere og er tilsvarende certificeret. Når Fletco-produkterne forsynes med det nye Life Balance-godkendelsesmærke opfylder de som minimum strenge krav ift. astma og allergi, men det nye mærke er også et udtryk for virksomhedens moralske forpligtelse til og engagement i at udvikle produkter, der har til formål at skabe et sundere og grønnere miljø.

Hvad er Life Balance?
Life Balance er mere end et godkendelsesmærke – det er en forpligtelse fra producenter af bæredygtige produkter, som eksternt har gennemgået en omfattende kvalitetskontrol. Bag det tyske GUI-testnummer findes testresultaterne, der er blevet målt og evalueret i henhold til den nyeste videnskab og teknik.

I den forbindelse træder de sundhedsfaglige aspekter i forgrunden:
• Det skal angives om produktet er egnet til allergikere
• Produktet må ikke indeholde nogen skadelige stoffer
• Produktet skal tydeligt binde det sundhedsfarlige fine støv, så indeklimaet herigennem forbedres.

Hvorfor skal man vælge produkter mærket med Life Balance?
Med Life Balance-mærket dokumenteres brugernes sikkerhed, eftersom de væsentlige ting, der i produkter kan påvirke sundheden og velværet, er neutralt testet.
Vi mennesker konfronteres dagligt med allergener, fint støv og skadelige stoffer. Life Balance-mærket gør det dermed lettere at vælge produkter, der ikke indeholder allergener, fint støv og skadelige stoffer.

Hvad er fint støv?
Støv er en meget kompleks fysisk-kemisk blanding.
Ved fint støv forstås alle støvpartikler, der er mindre end 10 mikrometer – de er derfor svære at se med det blotte øje.

Hvad er kilderne til fint støv?
Man skelner mellem udeluft og indeluft med deres individuelle kilder, som er meget forskellige.

Fint støv i udeluften består hovedsageligt af sod, (dæk-)rester, geologisk materiale (f.eks. sand, vulkanaske) og biologisk materiale (f.eks. pollen, skimmelsvamp). Støv opstår ud fra jord, vej-, jernbane- og lufttransport, håndværk og industri samt land- og skovbrug, fra produktions- og forbrændingsprocesser samt fra slid og ophvirvling, som sker pga. mekaniske processer.

Derimod består støv i indeklimaet både af det støv, der kommer udefra, samt af andre typiske stoffer, som kun stammer fra indemiljøer. Det er f.eks. biologiske dele som hudskæl, skimmelsvampe og disses sporer, husstøvmideallergener fra indtørret mide-ekskrementer, dyrehår og -allergener, men også tobaksrøg og slidte tekstiler i form af tråde og trævler.

Hvad er det, der er så farligt ved fint støv?
Fint støv i udeluft er et meget omdiskuteret emne for tiden. I denne forbindelse omtales kvaliteten af indeklimaet dog ofte ikke, men det er netop indendørs, at mennesket opholder sig i op til 90 % af deres levetid.

Eftersom de fine støvpartikler er meget små, kan de trænge dybt ned i lungerne og påvirke luftvejene. Dette er ikke kun til gene for allergikere, men også raske mennesker. Uanset hvilken slags støv, der indåndes, er partiklernes påvirkning irriterende, når de kommer ned i luftvejene. Hvis bronkierne allerede er beskadiget er denne påvirkning endnu stærkere.

Derudover findes der i støvpartiklerne andre tilknyttede elementer, som eksempelvis allergener og skadelige stoffer, der når dybt ned i lungerne og kan frembringe allergiske reaktioner.

Studier fra bl.a. Verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at menneskers forventede levealder vil blive forkortet med ca. 9 måneder pga. fint støv.

I mellemtiden er der blevet fremlagt nye undersøgelser, der viser mængden af fint støv i udvalgte indeklimaer, bl.a. også fra Tyskland. Den tyske sundhedsforvaltning i Frankfurt og Center for arbejderbeskyttelse, sundheds- og teknisk sikkerhed i Berlin har konstateret, at der i klasseværelser kan formodes at være en sundhedsfare pga. de høje mængder af fint støv, der blev målt der.

En anden meget respekteret undersøgelse foretaget af det tyske allergi- og astmaforbund (DAAB - Deutschen Allergie- und Asthmabund) i 100 husstande i den tyske delstat Nordrhein-Westfalen har vist, at koncentrationen af fint støv i gennemsnit var dobbelt så stor i husstande med glatte gulve (62,9 µg/m³) end i husstande med tæpper (30,4 µg/m³). Grænseværdien for støv i udeluft ligger på 50 µg/m³.

Hvordan testes produkterne?
Grundlaget for målingen og vurderingen er fastlagt i VDI 6022, kap. 5 ”Undgåelse af allergener” fra det tyske ingeniørforbund.

Tests foretages i emissionstestskabe i henhold til den tyske AgBB-ordning, der bruges til at bedømme afgivelse af flygtige organiske forbindelser (VVOC, VOC og SVOC) fra byggeprodukter. Kravene i ordningen skal alle være opfyldt.

Produktet testes også for dets sensibiliserende potentiale. Derudover testes det også immunologisk som nyt samt efter simuleret brug. I denne forbindelse bruges standardiserede kropslignende væsker i form af syreholdige svedopløsninger og kunstigt spyt for at opnå et virkelighedsnært testmiljø.

Produktet må under test ikke fremvise nogen form for biologisk aktivitet.

For at bestemme hvor godt et produkt binder støv, testes produkterne med en foruddefineret mængde af fint støv i testskabe og resultatet sammenlignes med den samme test foretaget på glatte overflader. Testen er inddelt i tre faser: generering af støv, nedfald af støv og simuleret brug.

I fasen generering af støv udvælges de mest fine støvpartikler fra almindeligt husstøv. Dette støv blæses ind i et standardiseret testskab på bestemte tidspunkter og i bestemte mængder.

Efter en bestemt tid måles koncentrationen af fint støv i testskabet, dermed kan man fastlægge hvor mange fine støvpartikler, der ikke er faldet ned. For at få tildelt Life Balance-mærket må mængden af fint støv ikke ligge over grænseværdien for udeluft.

Under den simulerede brug skabes der en foruddefineret turbulens i testskabet. På denne måde måles koncentrationen af fint støv i luften konstant. Dette gennemføres for både tekstile gulve (produktet) og glatte gulve. Herefter sammenlignes resultaterne. Produktet skal vise en evne til at binde en støvmængde, der er større eller lig med 20 %. Det vil sige, at produktet binder mindst 20 % mere støv, der således holdes væk fra luften, end gulvbelægninger med glat overflade.

Hvilke produkter har Life Balance-mærket?
I øjeblikket er udvalgte tæpper fra Fletco og Vorwerk forsynet med mærket.

Andre produktgrupper, som eksempelvis støvsugere eller luftrensere, er stadig i prøvefasen.

Life Balance